Az Ön kosara még üres!


A www.pongo.hu

elnevezésű weboldal

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

A „FOTO PONGÓ HUNGARY” Kft. (székhely: 6500 Baja, Kossuth u. 14., nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 03-09-104878, adószám: 11422916-2-03, e-mail cím: info@fotomania.hu, telefonszám: 79/428-922), mint adatkezelő

www.pongo.hu elnevezésű weboldal keretében - a kapcsolatfelvétellel, a szerződések előkészítésével, a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon - tudomására jutott és kezelt, munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban együtt: „érintettek”) személyes adatainak biztonsága és az érintettek tájékoztatása érdekében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker. tv.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot (a továbbiakban „Szabályzat”) alkotja.

 

1. § A szabályzat hatálya

 

1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által működtetett weboldal teljes működésére, a weboldallal kapcsolatba kerülő felhasználóra, minden vele jogviszonyban álló személyre (a továbbiakban együtt: Érintettek), valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.

 

2) A Szabályzat 2018. augusztus 1. napján lép hatályba. Az Adatkezelő intézkedik a mindenkor hatályos Szabályzat weboldalon történő folyamatos elérhetőségéről.

 

3) A Szabályzat az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.

 

2. § Értelmező rendelkezések

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Info tv. 3.§ 1. pont),

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, (Info. tv. 3. § 1a. pont)

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pont),

az érintettre vonatkozó bármely információ, (Info tv. 3.§ 2. pont),

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) bek.),

a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, (Info tv. 3.§ 3 pont),

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 14. pont, Infotv. 3. § 3b. pont),

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról (általános adatvédelmi rendelet. cikk 15. pont, Infotv. 3. § 3c. pont),

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (Info tv. 3.§ 7. pont),

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 7. pont),

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között -önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Info tv. 3.§ 9. pont),

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 2. pont),

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése (Info tv. 3.§ 10. pont),

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Info tv. 3.§ 11. pont),

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Info tv. 3.§ 12. pont),

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Info tv. 3.§ 13. pont),

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölés útján, (Info tv. 3.§ 15. pont),

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Info tv. 3.§ 16. pont),

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége, (Info tv. 3.§ 17. pont),

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 8. pont),

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely – torvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel,(Info tv. 3.§ 18. pont),

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége (Info tv. 3.§ 21. pont),

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 10. pont),

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatol kezelésére irányuló műveleteket végeznek, (Info tv. 3.§ 22. pont),

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 12é. pont),

az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezni, (Info tv. 3.§ 26. pont).

profilalkotás: személyes adat bármilyen olyan -automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul, (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 4. pont, Info tv. 3. § 27. pont)

 

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok szövegezése nem minden esetben egyeznek meg teljes egészében, az Adatkezelő kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok alkalmazása/értelmezése során minden esetben - a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek figyelembevételével - az érintettre kedvezőbb rendelkezést alkalmazza.

 

3.§ Az adatvédelem feladata

 

Az adatvédelem körében az Adatkezelő feladata meghatározni az általa kezelt természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, valamint biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

4. § Az adatkezelés elvei

1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2) Az adatkezelő felelős az 1) pontban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. § Az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok köre,

az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a www.pongo.hu elnevezésű weboldal vonatkozásában az alábbi célokból végez adatkezelést:

 

(1)Weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés céljából:

A weboldalon történő regisztráció, a weboldal szolgáltatásainak kényelmesebb igénybevétele, valamint kedvezmények biztosítása az Érintett számára (pl. az Érintett adatait az újabb vásárláskor nem kell ismételten megadni), azonban a regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján végezi a személyes adatok kezelését.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett felhasználó neve, e-mail címe, a korábban megvásárolt termékek azonosítója, a megvásárolt termékek megnevezése, összértéke, szállítási költsége, a szerződés kötések időpontjai, valamint az Érintett döntése alapján rögzíthet állandó számlázási és szállítási címet.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

(2)Weboldalon keresztül – regisztrációval vagy regisztráció nélkül - történő szerződéskötés és szerződés teljesítése céljából:

Az Érintett által kiválasztott/megrendelt termék/termékek vonatkozásában – regisztráció nélkül –szerződés megkötése és annak szerződésszerű teljesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megszűnéséig a Rendelet 6. cikk. (1) bek. a) és b) pontjaiban, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján a megkötött szerződés teljesítése érdekében végezi a személyes adatok kezelését, a szerződés megszűnését követően a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére tekintettel jogosult kezelni.

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett neve, szállítási és számlázási címe, a megvásárolt termék/termékek, az érintettről vagy harmadik személyről készült fényképek -amelyek kidolgozását az érintett megrendelte-, a megrendelés száma, a szerződéskötés időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére figyelemmel a számlában és annak alapját képező okiratokban – mint a könyvviteli elszámolást közvetlenül vagy közvetetten alátámasztó bizonylatokban -foglalt személyes adatokat legalább 8 évig jogosult kezelni.

 

(3)A megkötött szerződések szerződésszerű teljesítésének igazolhatósága céljából:

Fénykép kidolgozásra irányuló szerződés esetén, a fogyasztó számára biztosított kellékszavatossági igény és jótállási igény elévüléséig az adatkezelőnek igazolnia kell a szerződésszerű teljesítést.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján, mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – szerződésszerű teljesítés igazolhatóságához fűződő érdek - érvényesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: - érintett vezeték- és keresztneve, - érintett által képviselt szerződő fél vezeték- és keresztneve, - az érintettről, illetve harmadik személyről készült fénykép/fényképek, mint biometrikus adatok, amelyek előhívása/kidolgozása a szerződés tárgyát képezik.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 2 /kettő/ évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a kellékszavatossági és jótállási igények elévülése 2 év).

 

(4) Garanciális ügyintézés, fogyasztóvédelmi panaszok kezelése céljából:

Az Érintett a weboldalon keresztül az Adatkezelő által forgalmazott termékek megvásárlása esetén garanciális igényeket támaszthat, valamint fogyasztóvédelmi panasszal élhet az Adatkezelővel szemben.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk. (1) bek. c) pontja alapján a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy tv.)17/A. § (7) bek. alapján az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 /öt/ évig köteles megőrizni.

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett neve, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, valamint a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: a Fgytv. 17/A. § (7) bek. alapján 5 évig.

 

(5)Az Érintett adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatának igazolhatósága céljából:

Az Érintett a weboldalon valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában egy üres chek-box kipipálásával járul hozzá, a weboldal a hozzájárulások megadásával kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében eltárolja.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja és a Rendelet 7. cikk (1) bekezdés alapján.

A kezelt személyes adatok köre: a hozzájárulás időpontja és az Érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő végéig.

 

(6)Nem hivatalos statisztikai adatbázis építése céljából:

A Adatkezelő aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében feldolgozza az Érintettek által önkéntesen megadott adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján végezi a személyes adatok kezelését.

A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó neve, e.mail címe, regisztrációval nem rendelkező Érintett esetén az Érintett készülékének IP-címét.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

(7)Hírlevél küldése céljából:

Hírlevél küldése az Adatkezelő által az Érintett részére a weboldalon keresztül, vagy e-mail útján. A hírlevelek küldése szolgáltatásokról, azok változásáról, újdonságokról, aktualitásokról szóló, valamint figyelem felhívó ajánlatok küldését jelenti.

Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás alapján végezi a személyes adatok kezelését.

A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó neve, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

(8)A sütik (cookie-k) használata

Az Adatkezelő a weblapon „süti”-ket, vagy másik nevén „cookie”-t alkalmaz. A „süti” („cookie”) a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban weblapot látogató eszközök felismerésére, a látogatottság mérésére szolgálnak.
Célja lehet: információgyűjtés arra vonatkozóan, hányan használják a weboldalt, hogyan használja az Érintett a weboldalt, megjegyzi a látogató egyéni beállításait, megkönnyíti a weboldal használatát a felhasználók számára stb. Kapcsolódhatnak munkamenethez, hirdetésekhez – annak érdekében, hogy a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetések jelenjenek meg a weblapon – , használat elősegítéséhez, a bejelentkezés biztonságához stb. A „süti” („cookie”) tényleges alkalmazásáról az Érintett tájékoztatása oly módon történik, hogy alkalmazásakor a weblapon jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a cookie alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely kiutal, egy további kattintással elérhető tájékoztatóra a cookie alkalmazása tekintetében.

 

(9) A Google Analytics használata:

A weboldal a tartalmak minőségének javításához és rendszerfejlesztésének céljából a Google Analytics rendszerét használja. A Google Analytics sütiket használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. AzÉrintett böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításával megakadályozható a cookie-k tárolása a számítógépen. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem lehet teljes mértékben kihasználni a webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozható azt, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a jelen webhely érintett általi használatára vonatkozó adatokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

 

(9) A Google AdWords Konverziókövetés használata

a. A Google AdWords nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”.)

b. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépre. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen adatot, így az Érintett nem azonosítható általuk.

c. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az Érintett a hirdetésre kattintott.

d. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

e. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek- azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfelelinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

f.Ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezáltal a Felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

g. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

(10) Az Adatkezelő által fenntartott Facebook oldal

Az Adatkezelő a termékei és a szolgáltatás népszerűsítése, megismertetése céljából Facebook oldalt tart fenn. Az Adatkezelő az általa fenntartott Facebook oldalon a látogatók által közzétett, megosztott, privát üzenetben küldött személyes adatait nem kezeli, arra a Facebook Adatvédelmi és Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak.

Az Adatkezelő továbbá nem vállal felelősséget a Facebook felhasználók által közzétett adattartalmakért, hozzászólásokért, a Facebook működéséből eredő hibáért, üzemzavarért.

A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb információ a Facebook cookie-ről a Facebook adatkezelési szabályzatában:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján jogosult az Érintettek önkéntesen megadott adatait - az érintett törlési kérelmét követően – kezelni, ha az az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az adatkezelő jogos érdekét képezi a megkötött szerződés szerződésszerű teljesítésének igazolása, valamint az érintettel szemben fennálló követelésének érvényesítése.

 

6. § Adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a weboldalt látogató Érintettek, akik a szolgáltatás használata érdekében, önkéntesen megadott adataik alapján regisztrálnak, regisztrációval vagy regisztráció nélkül igénybe veszik az Adatkezelő szolgáltatásait, szerződést kötnek az Adatkezelővel a weboldalon.

 

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

1./ Név: NGROUP Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. fszt. 4.

Adószám: 14986547-2-42

Weboldal: www.netpeople.hu

E-mail cím: info@netpeople.hu

gazdasági társaságot, mint tárhely szolgáltatót.

Az adatfeldolgozással érintett kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi adat.

 

2./ Név:

Székhely:

Adószám:

Weboldal:

E-mail cím:

gazdasági társaságot, mint az bankkártyás fizetés lebonyolításában, a tranzakciók visszaigazolásában közreműködő szolgáltatót.

Az adatfeldolgozással érintett kezelt adatok köre: az érintett által használt bankkártya és a tranzakció adatai.

 

3./ Név: Adó-Agro-Ker Kft.

Székhely: 6512 Szeremle, külter. 075/2.

Adószám: 10548213-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-100577

E-mail cím: adoagroker@ gmail.com

gazdasági társaságot, mint könyvelési szolgáltatást végző szolgáltatót.

Az adatfeldolgozással érintett kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi adat.

 

4./ Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Weboldal: https://www.posta.hu

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

gazdasági társaságot, mint a megrendelt árú kiszállításában közreműködő szolgáltatót.

Az adatfeldolgozással érintett kezelt adatok köre: az érintett által megadott vezeték- és keresztnév, valamint a szállítási cím.

 

Az Érintettek az adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak a jelen pontban írt adatfeldolgozók által végzett személyes adat feldolgozáshoz.

 

7. § Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

I./ Az Info tv. rendelkezései szerint:

Az Érintett jogai:

- előzetes tájékozódáshoz való jog: az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,

- hozzáféréshez való jog: kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,

- helyesbítéshez való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,

- az adatkezelés korlátozásához való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,

- törléshez való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.

Az érintett jogainak érvényesítése:

1./

1.1. Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

- az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és

- az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

1.2. Az adatkezelő az érintett jogainak érvényesülésével kapcsolatban a feladatait ingyenesen látja el, kivétel ezalól, ha az érintett

a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan - az előzetes tájékoztódáshoz való jogát kivéve - jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és

b) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,

az adatkezelő az érintett jogainak fentiek szerinti, ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

1.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

2./ Előzetes tájékozódáshoz való jog:

2.1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja

a) az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,

b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

c) a tervezett adatkezelés célját és

d) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

2.2. A fentiekkel egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt

a) az adatkezelés jogalapjáról,

b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köréről,

d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

3./ Hozzáféréshez való jog:

3.1. A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

3.2. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő a 3.1./ pontban meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

a) a kezelt személyes adatok forrását,

b) az adatkezelés célját és jogalapját,

c) a kezelt személyes adatok körét,

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

f) az érintettet az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban rögzített jogainak, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

4./ Helyesbítéshez való jog

4.1. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

4.2. Mentesül a 4.1./ pontban meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

4.3. Ha az adatkezelő a 4.1./ pontban meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

5./ Adatkezelés korlátozásához való jog

5.1. Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az 5.2. pontban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

b) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Info tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig (tíz évig).

5.2. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

5.3. Az 5.1./ a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

6./ Törléshez való jog

6.1. A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az adatkezelésre vonatkozó alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte vagy

d) a 5.1./ b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

7.1. Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet a törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

7.2. Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

7.3. Jogainak érvényesítése érdekében az érintett

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a fentiekben foglalt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

7.4. Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,

b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve

c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására

kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

8. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

8.1. Az érintett halálát követő öt éven belül az előzetes tájékozódáshoz való jog kivételével valamennyi joga, illetve - az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén - az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

8.2. Ha az érintett nem tett a 8.1. pontban meghatározott jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult – az adatvédelemre vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételek szerint – az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

8.3. Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a 8.1. és 8.2. pont szerint megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett a 8.1. pontban meghatározott nyilatkozatában megtiltotta.

 

9. Az Érintett az Info tv.-ből eredő jogainak megsértése esetén az Info tv. 22. §-a alapján jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), továbbá az Info tv. 23. § alapján jogosult bírósághoz fordulni (illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság: az Érintett – választása szerint - lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék).

 

 

II./ Az általános adatvédelmi rendelet rendelkezései szerint:

1./Az Érintett jogai:

- átlátható tájékoztatáshoz való jog,

- a rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik,

- az érintett hozzáférési joga,

- helyesbítéshez való joga,

- törléshez való joga,

- adatkezelés korlátozásához való joga,

- adathordozhatósághoz való joga,

- tiltakozáshoz való joga,

- jogszabályi keretek között lehetővé tett automatizált döntéshozatalhoz való joga.

1.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog, a kommunikációra és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó adatkezelői kötelezettségek

1.1.Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelő elősegíti az érintett általános adatvédelmi rendeletben megfogalmazott jogainak a gyakorlását, ennek keretében az érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez való joga, törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, ezekhez kapcsolódó értesítési joga, adathordozhatósághoz való joga, tiltakozáshoz való joga, valamint a kizárólag jogszabályi keretek között lehetővé tett automatizált döntéshozatalhoz való joga vonatkozásában előterjesztett kérelem teljesítését nem tagadhatja meg az érintett azonosítása esetén.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 1.2. pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

1.4.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. A fentiek szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

1.6. Az azonosítást nem igénylő adatkezelésre vonatkozó szabályok sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez való joga, törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, ezekhez kapcsolódó értesítési joga, adathordozhatósághoz való joga, tiltakozáshoz való joga vonatkozásában kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1.Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a)

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)

ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, akkor az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e)

adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

 

2.2.A 2.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a)

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)

a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e)

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)

a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3.Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

2.4.Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

3. Az érintett hozzáférési joga

3.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

3.3.Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.3. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) az általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.2. Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általános adatvédelmi rendelet 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8. Az adathordozhatósághoz való jog

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

8.2. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.3. A jelen pontban részletezett jog gyakorlása nem sértheti az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

9. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Előbbi rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8. § Adatvédelmi tisztségviselő

 

1) Az Adatkezelőnél az általános adatvédelmi rendelet 37. cikk (1) bek. alapján, valamint Info tv. 25/L. § (1) bek. alapján adatvédelmi tisztségviselőt nem kötelező kinevezni, így arra nem kerül sor.

 

9. § Az adatvédelmi incidensek kezelése

1) Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.

2) Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

3) Ha az adatkezelő az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.

4) Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt.

5) Az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő

a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,

b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,

c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és

d) ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett - az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb - intézkedéseket.

6) Ha az 5) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamely információ a bejelentés időpontjában nem áll az adatkezelő rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést annak benyújtását követően utólag - az információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul - kiegészíti.

7) Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam adatkezelője továbbított az adatkezelő részére, vagy amelyet az adatkezelő más EGT-állam adatkezelője részére továbbított, az 5) bekezdésben meghatározott információkat az adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.

8) Az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget az adatkezelő - a minősített adatot tartalmazó bejelentés kivételével - a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen teljesíti.

9) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

10) Az adatkezelő mentesül az érintett 9) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásának kötelezettsége alól, ha

a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,

c) az érintett 9) bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, vagy

d) törvény - a 14) bekezdésben meghatározottak szerint - a tájékoztatást kizárja.

11) Az 9) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretei között az adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint az érintett rendelkezésére bocsátja a 5) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott információkat.

11) Ha a Hatóság az 1) bekezdésében foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett tájékoztatása szükséges, az adatkezelő az általa még nem teljesített, az 1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségét e megállapítást követően haladéktalanul teljesíti.

 

Jelen szabályzatot az Adatkezelő a www.pongo.hu elnevezésű weboldalon elektronikus formában elérhetővé teszi.

 

Baja, 2018. augusztus 1.

______________________________

Adatkezelő

„FOTO PONGO HUNGARY” Kft.

Pongó Tamás

ügyvezető

 

 

 

Kérjük, a teljes rendelkezésre álló felületet töltsék ki a szerkesztés során, a legjobb eszétikai élmény elérése érdekében! A terméken minden esetben ugyanazt fogja látni, mint a rendelőfelületen. A szerkesztésből adódó reklamációkat sajnos nem áll módunkban figyelembe venni.
bezárás

Segítség a termékszerkesztő használatához

Kattintson az ikonra, és töltse fel a számítógépről azt a képet (képeket), amelyet az ajándéktárgyra szeretne helyezni. A módosításhoz (kicsinyítés, nagyítás, forgatás, törlés...) minden esetben ki kell jelölni a képet, amelyet a képre kattintva tehet meg. A kijelölést piros keret jelzi. A kijelölt kép mozgatható az egér segítségével, illetve a szerkesztő bal oldalán függőlegesen elhelyezkedő gombokkal manipulálható.
Vagy a Montázsaim ikonra kattintva a korábbi montázsai közül választhatja ki a kívánt képet.
Amennyiben szöveget szeretne írni az ajándéktárgyra, válassza ki a megfelelő betűtípust, és gépelje a szöveget a szövegmezőbe, majd kattintson a Szöveget hozzáad gombra. Ekkor megjelenik a szöveg a sablonon. Ha nem a kívánt helyen jelenik meg a szöveg, akkor az egér bal gomjának nyomva tartásával bárhova helyezheti. A szöveg mérete, betűtípusa,keretének színe módosítható bármikor a szerkesztés során.Bármilyen módosítást szeretne végrehajtani kattintson a szövegre a rendelőfelületen.
A Szöveg színe/kerete gombra kattintva kiválasztható a szöveg színe és kerete (amennyiben a szöveg ki van jelölve, melyet a szövegdoboz körüli piros keret jelez). A keret törölhető az x gombra kattintva.
A Háttér színe gombbal módosítható a háttér színe, abban az esetben, ha nem a teljes felületet szeretné képpel kitölteni, vagy egyáltalán nem kér képet az ajándéktárgyra. Ha saját képekkel szeretné kitölteni a sablont, akkor a kiválasztott háttérszín hiába van beállítva, nem látható!
A Keret ikonra kattintva lehetőség van a képek köré színes keretet szerkeszteni. (Vékony, közepes, vastag – bármilyen színben)
A Design elemek gomb segítségével előre elkészített keretek, sablonok közül lehet választani, melyek tetszés szerinti képre illeszthetőek.
A Háttér választó ikonra kattintva különböző háttérkép behelyezése lehetséges, mely mérete, helye módosítható kijelölés után.
A rendelt mennyiség adható meg.

A képek, motívumok, szöveg kijelölése után az alábbi módosítások végezhetők:

Az ikonra kattintva nagyítja a kijelölt motívumot.
Az ikonra kattintva kicsinyíti a kijelölt motívumot.
A kijelölt motívum eredeti méretének visszaállítása.
Ezekre az ikonokra kattintva elforgatható a kijelölt motívum.
A kijelölt motívum tükrözése.
Minden, a szerkesztés során a sablonra került motívum csak erre az ikonra kattintva törölhető.
Ezekkel az ikonokkal a kép színe módosítható (színes, fekete-fehér, szépia).
A Képeim menüből a korábban már a rendszerünkbe feltöltött képek közül lehet kiválasztani a behelyezni kívánt elemet. Kattintson a kiválasztott képre!
A Sablonválasztó menüből választhat olyan sablonjaink közül, amikbe elhelyezheti képeit, így téve még egyedibbé tárgyait. A sablonok mérete NEM módosítható!
A tovább gombra kattintva elmentheti a megszerkesztett képet, amit a kosárba helyezve, a szállítási mód kiválasztása után véglegesen megrendelhet a kiválasztott ajándéktárgyon.